โครงการจ้างวานข้า

โครงการจ้างวานข้า

โครงการจ้างวานข้า เกิดขึ้นมาจากภายใต้ปัจจัยที่ว่าเนื่องจากคนไร้บ้านเป็นกลุ่มคนที่ประสบปัญหาในด้านคุณภาพชีวิตอย่างรุนแรง สาเหตุหลักคือ มีทุนชีวิตในมิติต่างๆต่ำอย่างมาก เช่น มิติทางเศรษฐกิจ คือไม่มีเงินเก็บ และรายได้ที่มากพอยกระดับสภาพเศรษฐกิจส่วนบุคคลได้ อีกทั้งคนไร้บ้านขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งรายได้ ส่วนใหญ่ไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพ โดยส่วนมากมักประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ดังนั้น การจัดสรรงานให้กับคนไร้บ้านจึงควรเป็นงานที่ไม่ใช้ทักษะมาก ควรเป็นงานที่ใช้ทักษะพื้นฐาน

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 คนไร้บ้านได้รับผลกระทบค่อนข้างมากทั้งในด้านการกินอยู่และรายได้ที่นำมาบรรเทาความไม่มั่นคงในด้านการกินอยู่ ดังนั้นทางมูลนิธิกระจกเงาจึงผลักดันโครงการจ้างงานให้กับคนไร้บ้านขึ้นมาเพื่อให้คนไร้บ้านได้มีรายได้ เข้าถึงอาหารการกินได้มากขึ้น เพิ่มคุณค่าในตัวเอง กระตุ้นชีพจรของชีวิตให้กระตือรือร้นมากขึ้น และเป็นการสื่อสารกับสาธารณะในประเด็นคนไร้บ้านให้สาธารณะได้รับทราบปัญหา ช่องว่าง และก่อให้เกิดการสนับสนุนจากภาคสังคมมากขึ้น

โดยหน้าที่ของผู้เข้าฝึกงานคือการสนันสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆได้แก่

  • สนับสนุนงานระบบ
  • ดูแลและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจ
  • ประสานงานเบื้องต้น
  • ติดตามประเมินงานพี่น้องจ้างวานข้า


  • (สำหรับตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานทีมนวัตกรรม)