ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

เราองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเพื่อให้คำปรึกษา ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม และให้ความช่วยเหลือคนหายซึ่งมี สภาวะความเสี่ยงต่อสวัสดิภาพ และความปลอดภัย โดยที่ศูนย์ข้อมูลคนหาย จะเข้าไปมีบทบาทโดยตรงในการให้คำแนะนำ ประสานงานช่วยเหลือครอบครัวคนหายให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันเป็นกลไกสำคัญในการติดตาม และช่วยเหลือคนหายให้กลับคืนสู่ครอบครัวด้วยความปลอดภัย ภารกิจของศูนย์ข้อมูลคนหายฯ

1.เป็นศูนย์ในการรับแจ้งให้คำปรึกษา คำแนะนำ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามคนหาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการ ติดตามคนหายในประเทศไทยผ่านเวปไซค์http://www.backtohome.org/และfacebook www.facebook.com/Thaimissing

2.เป็นศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือคนหายและครอบครัวคนหาย ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทั้งการ สงเคราะห์เยียวยาเบื้องต้นแก่คนหายและครอบครัวคนหาย

3.เป็นศูนย์ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพปัญหาและสาเหตุการหายออกจากบ้านของคนในสังคม

4.เป็นศูนย์ในการสนับสนุนผลักดันการแก้ไขกฎหมายและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคนหายในระดับนโยบาย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการติดตามคนหายและการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้เป็นรูปธรรม

โดยหน้าที่ของผู้เข้าฝึกงานคือการสนันสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ เช่น ลงพื้นที่ตามหาคนหาย,ตรวจสอบหลักฐาน,สนันสนุนงานระบบ

(สำหรับตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานทีมนวัตกรรม)