โครงการโรงพยาบาลมีสุข

โครงการโรงพยาบาลมีสุข

ภาระกิจอาสาสมัครเพื่อผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล แนวคิดของโครงการฯนี้ คือการปฏิบัติการ และพัฒนาวิธีคิด รูปแบบ กิจกรรมการ เพิ่มความสุข ลดความทุกข์ ลดความตึงเครียดลงในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล โดยจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามาสนับสนุนคือ อาสาสมัคร อาสาสมัครสร้างสุข โดยหน้าที่ของผู้เข้าฝึกงานคือการสนันสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆในโครงการอันได้แก่

-ออกแบบโปรแกรมและกิจกรรมบำบัดเบื้องต้นเพื่อผู้ป่วยเด็กหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความสุข ความผ่อนคลาย ฯ เช่น ศิลปะบำบัด
-ศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางการบำบัดเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วยเด็กเรื้อรัง
-เขียนเรื่องเล่า/บทความ/บทสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการทำงานของโครงการ
-ปฏิบัติการลงพื้นที่ทำกิจกรรม อาสาสมัคร ใน โรงพยาบาล กับ ผู้ป่วยเด็ก/ญาติผู้ป่วย/เจ้าหน้าที่ทางการ-แพทย์/อาสาสมัคร ใน 8 โรงพยาบาลเครือข่าย
-สรุปและประเมินผลการทำกิจกรรม

(สำหรับตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานทีมนวัตกรรม)