ห้องเด็ก

ห้องเด็ก

หมูลนิธิกระจกเงาเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมีผลต่อพัฒนาการ อุปนิสัย และการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต และเห็นว่าปัจจุบันมีหลายๆครอบครัวที่ไม่สามารถเลี้ยงลูกระหว่างทำงานได้ ด้วยปัญหาด้านเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นต้องทำงาน และมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ บางครอบครัวจึงเลือกที่จะนำลูกไปฝากเลี้ยงกับปู่ย่าตายายที่ต่างจังหวัด ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกลดน้อยลง เด็กไม่คุ้นเคยกับพ่อแม่ ด้วยเหตุนี้องค์กรจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกเล็ก ให้สามารถนำลูกมาเลี้ยงระหว่างทำงานได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความสำคัญกับเด็กในวัยก่อนเข้าโรงเรียน ที่มีความต้องการความรัก ความอบอุ่นจากพ่อแม่
ที่มาของห้องเด็กของมูลนิธิกระจกเงา

1.มูลนิธิกระจกเงาเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมีผลต่อพัฒนาการ อุปนิสัย และการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต และเห็นว่าปัจจุบันมีหลายๆครอบครัวที่ไม่สามารถเลี้ยงลูกระหว่างทำงานได้ ด้วยปัญหาด้านเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นต้องทำงาน และมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ บางครอบครัวจึงเลือกที่จะนำลูกไปฝากเลี้ยงกับปู่ย่าตายายที่ต่างจังหวัด ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกลดน้อยลง เด็กไม่คุ้นเคยกับพ่อแม่ ด้วยเหตุนี้องค์กรจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกเล็ก ให้สามารถนำลูกมาเลี้ยงระหว่างทำงานได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความสำคัญกับเด็กในวัยก่อนเข้าโรงเรียน ที่มีความต้องการความรัก ความอบอุ่นจากพ่อแม่

2.ทุกๆวันมูลนิธิมีการระดมทุนสิ่งของบริจาคทำให้ในแต่ละวันมีคนมาซื้อของจำนวนมาก และบางคนมีเด็กเล็กมาด้วย จึงมีแนวคิวที่จะทำพื้นที่สำหรับเด็ก ในช่วงเวลาที่รอพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ให้เด็กได้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก และมีแนวคิดที่จะพัฒนากิจกรรมในการพัฒนาเด็กร่วมไปด้วย
โดยหน้าที่ของผู้เข้าฝึกงานคือการสนันสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆในโครงการอันได้แก่

  • เป็นผู้ช่วย พี่เลี้ยงเด็ก
  • ดูแลเด็กๆที่ผู้ปกครองมาฝากไว้ในห้องเด็ก
  • พัฒนากิจกรรมสำหรับเด็กตามช่วงวัย


  • (สำหรับตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานทีมนวัตกรรม)