ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร

ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร

เรา เป็นกลุ่มคนที่มีหัวใจอาสา หัวใจของคนที่อยากเห็นสังคมงดงาม เราแสวงหาความหมายของการมีชีวิตอย่างมีคุณค่า เรา คือองค์กรอิสระที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือ และเติมเต็มในส่วนทีสังคมยังต้องการ เราเชื่อว่าการทำงานเพื่อสังคมไม่ใช่ความฝันแต่เป็นการทำงานบนโลกแห่งความเป็นจริง ขอเพียงเรากล้าคิด และกล้าลงมือปฏิบัติ พวกเรา ขออาสาเป็นกระจกสะท้อนเรื่องราวความเป็นจริงที่คนบางกลุ่มมองไม่เห็น

นิยามอาสาสมัคร มูลนิธิกระจกเงา คือ บุคคลที่เสนอตัวทำเพื่อผู้อื่นด้วยความสมัครใจ มีใจอาสาสมัคร และผลของการกระทำนั้นเป็นประโยชน์ส่งผลดีต่อตนเองและสังคม เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความอดทน มีความเสียสละ มีเวลาและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งมีความเข้าใจสถานการณ์ในภาพรวมของงานที่มีความหลากหลายนั้น ๆ แล้ววางตนเองอยู่ในบทบาทที่หนุนเสริมต่อกลไกการทำงานทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้าง

เรายินดีเปิดรับนักศึกษาฝึกงานที่จะเข้ามาร่วมขับเคลื่อนกลไกการทำงานและสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยงานอาสาสมัคร

โดยหน้าที่ของนักศึกษาฝึกงานคือการสนันสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆในโครงการอันได้แก่

  • ประสานงานอาสาสมัครที่ติดต่อเข้ามาร่วมกิจกรรมอาสาสมัครของมูลนิธิกระจกเงา
  • ดูแลอาสาสมัครที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรมที่มูลนิธิกระจกเงาในแต่ละวัน
  • ช่วยพัฒนางานอาสาสมัคร เช่น ออกไปจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร,ออกแบบกิจกรรมหน้างานอาสาสมัครเพื่อรองรับอาสาสมัครให้หลากหลาย


  • (สำหรับตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานทีมนวัตกรรม)