โครงการอ่านสร้างชาติ

โครงการอ่านสร้างชาติ

"หนังสือ มีส่วนร่วมช่วยสร้างความสำเร็จในการดำรงชีวิต เป็นรากฐานของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้"

โครงการอ่านสร้างชาติ ได้ระดมรับบริจาคหนังสือมือสอง เพื่อส่งมอบต่อให้ห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็ก ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน วัด ชุมชนแออัดในเมืองหลวง โรงงาน เราขอส่งเสริมการอ่านให้กับเยาวชน ประชาชนผู้สนใจ ตลอดจนถึงผู้ประกอบอาชีพขับวินมอเตอร์ไซต์รับจ้าง

บนฐานความจริง มีหนังสือดีๆ ผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนมาก แต่อยู่ในมือของผู้อ่านที่มีโอกาส หากหนังสือเหล่านั้นสามารถเคลื่อนย้ายไปถึงผู้อื่น ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหนังสือ ก็จะทำให้เกิดการเพิ่มคุณค่าของหนังสือดีมือสอง เราเชื่อว่าการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมหนังสือมือสอง จะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการอ่านอย่างกว้างขวาง

โดยหน้าที่ของนักศึกษาฝึกงานคือการสนันสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆในโครงการอันได้แก่

 • ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
 • จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการอ่านสร้างชาติ
 • จัดการหนังสือภายในโครงการ
 • คัดหนังสือเข้าโครงการ
 • ดูแลอาสาสมัคร
 • ช่วยงานต่างๆภายในโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดการหนังสือดีเข้าห้องสมุดออนไลน์ของโครงการ
 • ให้บริการจัดระบบยืม-คืน หนังสือ และ สมาชิกของโครงการ
 • แนะนำหนังสือ
 • จัดเสวนา,จัดสัมมนา หัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ


 • (สำหรับตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานทีมนวัตกรรม)