โครงการชรารีไซเคิล

โครงการชรารีไซเคิล

จากแนวคิดที่ต้องการจัดการกับปัญหาขยะ เพื่อนำไปรีไซเคิล อย่างเป็นระบบ ผนวกกับโมเดลจากโครงการจ้างวานข้าที่ต้องการสร้างรายได้ให้กับคนไร้บ้านและคนจนเมืองซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ นำมาสู่การต่อยอดและคลอดมาเป็น โครงการชรารีไซเคิล ที่มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุผ่านงานการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

โดยหน้าที่ของนักศึกษาฝึกงานคือการสนันสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆในโครงการอันได้แก่

  • ร่วมออกแบบและวางแผนงานโปรโมทโครงการ
  • ผลิตสื่อประกอบโครงการ
  • ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน


  • (สำหรับตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานทีมนวัตกรรม)