โครงการ NGOs cyber

โครงการ NGOs cyber

เกิดขึ้นได้จากแนวความเชื่อขององค์กรที่มีความเชื่อว่า "IT เป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนา" โดยการใช้เป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนางานด้านสังคมที่มีประสิทธิภาพและเห็นผลได้เร็ว เราได้นำ IT เข้ามามีบทบาทในการพัฒนางานของ มูลนิธิกระจกเงา สนง.กรุงเทพฯ ให้เข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว สามารถประเมินและวิเคราะห์ระบบต่างๆ ในการเชื่อมโยงงานองค์กรไว้ด้วยกัน รวมถึงให้คนทั่วไปได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมในการติดตามและการดำเนินกิจกรรมทางสังคม

ด้วยหน้างาน การผลิตเว็บไซต์ การผลิตสื่อ กราฟฟิกดีไซน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเคลื่อนไหว เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานขององค์กร ตลอดจนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน และการจัดทำระบบฐานข้อมูลออนไลน์ และในอนาคตเราจะยังคงพัฒนางานด้าน IT อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้เข้ากับยุคการสื่อสาร และการสืบค้นข้อมูลบนสังคมออนไลน์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

“เราขอเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ IT เพื่องานพัฒนา”

โครงการ NGOs Cyber เปิดรับนักศึกษาฝึกงานที่สนใจในเรื่องการพัฒนาสังคม พร้อมๆกับเทคโนโลยี ร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม จึงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกท่านที่สนใจ มาร่วมเปิดโอกาสทางการเรียนรู้แบบใหม่ๆได้ด้วยตนเอง

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ IT ในงานพัฒนากับเราได้ที่โครงการ NGOs Cyber”

โดยหน้าที่ของนักศึกษาฝึกงานคือการสนันสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆในโครงการอันได้แก่

  • พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา php และใช้ฐานข้อมูล mysql
  • เพิ่มข้อมูล ขึ้นเว็บไซต์ สามารถจัดรูปแบบให้อ่านง่าย
  • แก้ไขหน้าเว็บไซต์ บางส่วน

  • (สำหรับตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานทีมนวัตกรรม)